Tipărituri vechi

românești sau despre români

Cartea carea să chiamă Răspunsul înprotiva Catihizmusului calvinescu (copie manuscrisă)

„Predoslovie cătră creștini.

Cartea carea să chiamă Răspunsul înprotiva Catihizmusului calvinescu, făcut de părintele Varlaam, Mitropolitul Suceavei și Arhiep(i)sc(o)pul Țărăi Moldovei, tipărită în anul de la facerea lumii 7153, și de la Mântuirea lumii 1645.

Nu se laude nime de bună credință
De n-are lucruri bune prea cu socotință.

Varlaam Arhiep(i)sc(o)pu și Mitropolit Țărăi Moldovei cu milă de la Dumnedzău cătră creștinii den (Ardeal) și și cătră alți creștini toți carii sintu pravoslavnici.

Credincioși pravoslavnici și adevărați fii sf(i)ntei a noastre beserici apostolești, iubiț(i) creștini și cu noi de un neam rumâni, pretutindirea tuturor ce să află în părțile Ardealului și și într-alte părți pretutindiria […]

Raspunsul impotriva Catehismului calvinesc 2[…] tâmplăndu-//mi-se estimpu în părțile Țărâi Rumânești, cu trebe domnești și a nărodului în Trăgoviște cu cei mai de frunte și mai de-a firea vorovindu, mai vrâtos cu oarecare boiarin cinstit și slovesnicu și a toată destoniciia și înțeleagerea harnicu, dereptu pravoslavnicu creștin, al doile log(o)fet și frate Doamnei a bunului credincios și a luminatului Domnu Io Matei Voevoda, cu mila lui Dumn(e)dzău Domnu Țărâi Rumânești, dumnealui Udriște Năsturel, carele, ca un iubitor de învă(ță)tur(ă) și socotitor credinței cei dereapte în mijlocul altor cărți noao ce mi-au arătat, adusu-mi-au și o cărțulie mică în limba noastră rumânească tipărită, și deaca am cetit, am vădzut sămnul

Raspunsul impotriva Catehismului calvinesc 3ei scrie Catihizmul creștinescu, caria o am aflat plină de otravă de moarte sufletească, de care lucru, iubiții miei fii, mărturisescu înnaintea lui Dumn(e)dzău cu firea mea că mare grije și multă scrâbă au cuprinsu sufletul și inima mia, pentru care lucru îndată am chemat și am strânsu săbor dintr-amăndoao părțile, și din Țara Rumânească, și din Țara Moldovei; cu atâta că doară să poată ei clăti inima voastră, ce-i întărită și rădăcinată pre temeliia cea bună și tare a besearecei noastre pravoslavnice, cât cuget și socotescu, cândai cu aceaste menciuni și amăgituri, cu carele ciarcă // și ispitescu în tot chipul să poată afla pre neștine prostacu și neștiutor, carele făr de cale li-au pus și rău le tâlcuescu cătră a lor perire. Pentr-aceea am socotit că am o datorie mare, să fac răspunsu și să arăt strimbătura și tlâcul cel rău a lor, ce tlâcuescu rău și strâmbadză scriptura sv(â)ntă, ș-aceasta nu că doară prepuiu ceva întru fapturile ceale pravoslavnice a creștinătăței voastre, că știu foarte bine și sintu adeverit cum credința voastră, ce-ați apucat voi dintâiu și d-inceput, nici unul de voi cărțile ceale ereticești și dăscăliia și învățătura lor în număr nu le socotiți […]

Raspunsul impotriva Catehismului calvinesc 4Otveatnic, cartea ace să chiamă Catehizmusu, carea cu voia și cu porunca Domnului creștinescu Racolți Gheorghi, Craiul Ardealului, Domnul părților Țărâei Ungurești și Săcuilor Șpan, carea s-au întorsu din limbă diecească și slovenească pre limba rumânească, cu svatul și cu îndemnătura și cu cheltuiala Domniei lui Ciulai Gheorghi, păstoriul sufletescu a curței Mării Sale. Cu scrisoarea s-au ostenitu popa Gheorghi de Secul, și s-au izvodit în cetate în Belgradu (Alba Iulia) și s-au tipărit în sat în Prisacă. Meșterul tipariului au fost popa Dobrea din Țara Muntenească, și s-au început în luna lui Iul(ie) 5 dzile

Raspunsul impotriva Catehismului calvinesc 5și s-au săvârșit în luna lui Iul(ie) 25 dzile, în anul de la Facerea lumii 7148, de la Nașterea lui Hristos 1640. Această cărțulie au agiunsu și la noi, la românii din Țara Moldovei și din Țara Rumânească. Cetit-am și am aflat întru ia poruncile d(u)mn(e)zăiești ceale bătrine și ceale noao a dulcelui domnului H(risto)s, Sf(i)nților Ap(o)s(to)li […]”

Articol postat prin bunăvoința Bibliotecii Academiei Române – filiala Cluj.

Transcrierea după: N. Drăganu, Codicele pribeagului Gheorghe Ștefan, Voivodul Moldovei, publicat în Anuarul Institutului de Istorie Națională, vol. III (1924-1925), Cluj, 1926 (pe www.digibuc.ro)

raspunsul-impotriva-catehismului-calvinesc

Ediția originală din 1645, de pe care s-a făcut copia manuscrisă (sursa foto: www.digibuc.ro)

Single Post Navigation

One thought on “Cartea carea să chiamă Răspunsul înprotiva Catihizmusului calvinescu (copie manuscrisă)

  1. Pingback: Colecția de carte veche românească de la Casa Dosoftei din Iași « Tipărituri vechi

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: