Tipărituri vechi

românești sau despre români

Archive for the tag “Steme reunite”

Cuvinte de laudă dedicate mitropolitului Kievului Petru Movilă (Lvov, 1639)

Apostol, Lvov, 1639

Apostol, Lvov, 1639

Stema Movileștilor

Stema Movileștilor

Fragment din prefața dedicată de tipograful MIhail Slioski lui Petru Movilă

Fragment din prefața dedicată de tipograful Mihail Slioski lui Petru Movilă

Apostol, p. 19„Ai în urma ta nenumărați bărbați din sângele Movileștilor, eroi ca cei ieșiți din calul troian, bărbați cu frica lui Dumnezeu, învățați în virtuțile vitejești ale zeului Marte, strălucind ca soarele în credința creștină pravoslavnică. Dintre acești viteji, niciunul nu se poate asemăna cu preaputernicul tău parinte de sfântă amintire, Simion Movilă, mare voievod și domn al Țării Moldovei și împreună cu el, cel egal în virtuți mari și în evlavie, preastrălucitul și puternicul domn, unchiul tău, cel ce odihnește întru Domnul, Ieremia Movilă, domn și voievod al aceleiași țări, față de care tace orice răutate și invidie. Tu însuți ai făcut să strălucească în regatul și coroana Poloniei această casă preastrălucită, care cu cetățenii ei de frunte este înrudită, împărtășești cu ele stemele neamului. Într-un cuvânt ești și fiu și frate și unchi al unor cnezi preaslăviți și al unor prea puternici senatori ai Coroanei Poloniei și ai Marelui Ducat al Lituaniei, unul deasupra tuturor. Dar aceasta nu este totul… pentru că nu este o podoabă mai mică a strălucirii neamului tău, faptul că ai adus așa mari slujbe și merite acestei Republici, încă de când erai în cinul mireniei, cu credință vitează și inimă eroică. În toate prilejurile și în toate luptele ai arătat că nu ai pierdut meritele moștenite. Aceasta o mărturisește înaltul, preastrălucitul, neînvinsul monarh, stăpânul cel mai înalt al acestei țări, Vladislav al IV-lea, Regele Poloniei, domnul nostru care domnește astăzi cu fericire, cu prilejul expediției împotriva dușmanului acestei țări, turcul.”

Sursa traducerii: P. P. Panaitescu, Contribuții la istoria culturii românești, București, 1971 (pe Dacoromanica/ Biblioteca Digitală a Bucureștilor).
Sursa foto: Old Printed Books. Digital repository of European rarities

Carte veche și rară de la Muzeul de cultură și artă religioasă din Borzești (sec. XVIII-XIX)

Învierea lui Lazăr. Gravură din Triodul Mic (București, 1726)

Învierea lui Lazăr. Gravură din Triodul Mic (București, 1726)

Evanghelie (București, 1750)

Evanghelie (București, 1750). Stemele unite ale Moldovei și Țării Românești

„Stihuri poetice 10 asupra stemei prea luminatului și prea înălțatului blagocestivului Io Grigorie Ghica Voevod.

Doao închipuiri ce în pecete s-au însemnat,
Domnului Grigorie de la Hristos i s-au dat.
Bourul stăpân Moldovei îl adeverează,
Corbul al Vlahiei Domn îl încredințează,
Amândoao steme de domnie încorunat,
Pre acest de bun neam cu adevărat.
Pre Domnul Grigorie cel de bună viță,
Păzească-l Dumnezeu cu multă biruință,
Ce acum domnește Țara Rumânească.
Domnul păzească-l ca să o stăpânească.”

3_minei_pe_august_ramnic_1780„Mineiul. Luna lui august, carele s-au tipărit acum întâiu rumânește, în zilele prea luminatului Domn Io Alexandr(u) Ipsilant Voevod. Cu blagosloveniia prea sfințitului mitropolit al Uggrovlahiei Kir Grigorie. Prin nevoința și tălmăcirea
iubitoriului de Dumnezeu Kir Filaret, episcopul Râmnicului. În sfânta Episcopie a Râmnicului. La anul de la Hristos 1780. De popa Costandin Tipograful Râm. și de popa Costandin Mihailovici Tip.”

Sfântul Ioann Damaschin. Gravură din Octoihul tipărit la Blaj în 1792

Sfântul Ioan Damaschin. Gravură din Octoihul tipărit la Blaj în 1792

Minei pe luna ianuarie, Mânăstirea Neamț, 1830 (gravură reprezentând mânăstirea în stânga-jos)

Minei pe luna ianuarie, Mânăstirea Neamț, 1830 (cu o gravură reprezentând mânăstirea în stânga-jos)

„Cătră cetitori

Din tot cuprinsul neamului romanesc, o iubiților cetitori! despre toate părțile, încă de demult făcându-se sârguitoare întrebare și cerere, spre câștigarea de minee bisericești, și ca un alt glas strigând în sufletele, ca să se dea acestea în tipariu, s-au aprins în inimile noastre răvnă a înplini dorința compatrioților noștri. Am prelungit însă pănă acum apucarea aceasta, ca pre un lucru foarte greu și pricinuitoriu de mare cheltuială, dar văzând cererea necontenită și căci cărțile acestea, cu cât sânt de suflet folositoare și drept slăvitorilor foarte trebuitoare, cu atât rare și mai de lipsă, am hotărât în sfârșit să punem în lucrare răvna cea aprinsă întru aceasta, la care feliuri de înpregiurări mijlocind nu putem a tăgădui, că covârșa puterea noastră […]”

6_iubitoriul_de_intelepciune_iasi_1831„Iubitoriul de înțelepciune. Povățuit de dumnezeeștile scripturi. Adecă învățătură dogmaticească. Alcătuită de preaînțăleptul învățătoriu domnul Serghie Macreul. Acum întâi scoasă din elinească în limba românească și dată în tipar de smeritul V(eniamin) C(ostachi), M(itropolitul) M(oldovei), spre folosul neamului românesc. S-au tipărit în tip(ariul) s(fintei) m(itropolii) în Iași. În anul de la zidirea Lumii 7339. Iar de la Hristos 1831. Grigorie iconom ostenitoriu.”

Viața cuviosului stareț Paisie, Mânăstirea Neamț, 1836

Viața cuviosului stareț Paisie, Mânăstirea Neamț, 1836

„În 15 zile ale lunii lui noemvrie.

Viiața și nevoințele fericitului părintelui nostru starețului Paisie, arhimandritul sfintelor monastiri a Moldaviei, Neamțul și Secul.

A lăuda adecă pre înbunătățiții bărbați și cununi a le înpleti lor și vredniciia acestora a o lăuda și a o mări, iaste lucru folositoriu și de sporire pricinuitoriu, pentru că și dumnezeiasca Scriptură ne învață, zicând: lăudându-se dreptul, să vor veseli noroadele […]”

Zimbrul și vulturul, Iași, 1858

Zimbrul si vulturul, Iasi, 1858„Anul al patrule. No. 30. Joi 11 Dechemv. 1858.
Zimbrul și vulturul
Principiile – nu oamenii
Zioarul ese pe toată zioa afară de Duminici și serbâtori

Zimbrul si vulturulAvis de fotografie.

Subscrisul aduce la cunoștința publică, că în trecirea sa pe aice, au deschis un atelieriu de fotografie în dughenile Codreanului din ulița mare. Portretele îndeobștie se fac cu un preț foarte mic. Portreturi pe steclă de la 8 pănă la 13 lei. Pe mușama după modul cel mai nou, și foarte delicate de la 5 la 9 și pănă la 12 sfanți. Aceste portrete se fac cu seau fără retuș, precum și cu coloruri, după plăcere: se pot face foarte mici, pe inele, pe peceți, pe medalioane, portreturi de familie, toate cu un preț foarte mic. Petrecerea subscrisului aici este pentru puțin timp!

I. Lentsch.”

Sursa: Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași.

Navigare în articole