Tipărituri vechi

românești sau despre români

Archive for the month “iulie, 2013”

Psaltire slavonească, Govora, 1638

Psaltire_slavoneasca_Govora_1638Traducere din slavonă:

„Psaltirea fericitului proroc și împărat David cu cântările lui Moise și ale celorlalți proroci și cu Psalmii aleși și cu Paschalia. Cu sârguință și cu cheltuială s-au tipărit de două ori în tipografia prea luminatului Domn Io Matei Basarab, voevodul Țării Ungrovlahe. În mânăstirea numită Govora, hramul Adormirea prea sfintei Născătoare de Dumnezeu. În anul de la zidirea lumii 7146, iar de la nașterea lui Hristos 1638.

Psaltire_slavoneasca

Io Matei Basarab voevod, cu binecuvântarea dumnezeiască Domn al întregei Țări Ungrovlahe și al părților de peste munți, herțeg de Amlaș și Făgăraș și celelalte. Dreptcredinciosul și evlaviosului neam al patriei noastre și altor neamuri înrudite cu noi după credință și având același vestit dialect slovenesc ca limbă, și cu deosebire bulgarilor, sârbilor, ungrovlahilor, moldovlahilor și celorlalți, binecuvântare lumească, sănătate și mântuire de la Atotfericitul Domnul Dumnezeul nostru Iisus Hristos cu osârdie le doresc.

Eu robul prea darnicului stăpân al meu Iisus Hristos, același mai sus numit, cu binecuvântarea și cu ajutorul lui Dumnezeu domnind peste această țară, am dorit cu multă silință să vă dăruiesc Dumneavoastră, dreptcredincioșilor, din tipografia mea, această carte de Dumnezeu însuflată, numită Psaltire, pe care Duhul sfânt prin gura lui David o scoase. De aceea cu căldura dragostei primiți acest dar, deși de nu prea mare preț, dar ca un început, căci după aceasta am de gând să vă dau cuvioșiilor voastre și alte cărți. Și nu credeți că umblați după vreun lucru pieritor, ci după comori cerești și veșnice. De aceea primiți cu dragoste și cu osârdie și cu mulțumire această carte și numele mai sus zis al micimei noastre adăugând pe lângă el fără de lene și pe al soției mele Elena și nu-l disprețuiți a-l pomeni în sfintele voastre rugăciuni; aveți chiar mai multă bunăvoință pentru aceasta, ca să ne faceți pe noi și mai sârguitori întru înmulțirea feluritelor cărți […]”

„Țarul David”

„Țarul David”

Sursa imaginilor: www.dacoromanica.ro
Sursa traducerii: BRV, vol. I

Tetraevangheliarul de la Căldăruşani, 1643

Sf. Evanghelist Matei

Sf. Evanghelist Matei

Sf. Evanghelist Marcu

Sf. Evanghelist Marcu

Evanghelia lui Marcu

Evanghelia lui Marcu

Sf. Evanghelist Luca

Sf. Evanghelist Luca

Sf. Evanghelist Ioan

Sf. Evanghelist Ioan

Lauda cinstitei cruci

Lauda cinstitei cruci

Sursa: byzantion

Pomelnicele mânăstirii Tismana din 1798 și 1840

Pomelnicul din 1798

Pomelnicul din 1798

„Acest sf. și d(u)mnezeesc pomealnic ce să zice proscomisarion s-au prefăcut și s-au înnoit la anu(l) de la Nașterea D(o)mnului și Mântuitorului nostru Is. Hs. 1798 în zilele prea luminatului D(o)mn a toată Țara Rumănească Io Costandin Gheorghie Hanherli V(oe)v(o)d fiind mitropolit țării prea sfințitu(l) părintele Chiriochir Dositheu și în păstoria cuvântieto(a)rei turme a prea sfinții sale părintelui Episcopu Râmnicului chiriochir Nectarie și s-au hărăzit sfintei și d(u)mnezăeștii mănăstiri Tismana unde se cinsteaște și să prăznuiaște hramu prea slăvitei Adormiri a prea sf(i)ntei de D(u)mnezeu Născătoare și pururea fecioarei Marii și să odihnesc și sf(i)ntele moaște ale prea cuviosului părintelui nostru Nicodim sf(i)nțitu, întru care s-au scris domnii, mitropoliții și arhierei(i) aceștii de Dumnezeu păzite țări cum și fericiții ctitori.”

Pomelnicul din 1840

Pomelnicul din 1840

„Pomene cu blagocistivi domni la mănăstirea Tismanii

  • Vladislav voevod. Acesta este frate lui Radul voevod. Pentru acesta au făcut mănăstirea de la Vodița, înzestrăndu-o cu moșii și cu alte odoară.
  • Radul voevod Negru. Acesta au început di(n) temelie mănăstirea Tismana și au înzestrat-o cu moșii, dar n-au apucat să o isprăvească.
  • Dan voevod. Acesta este fecior lui Radul voevod Negru. Acesta au isprăvit măn(ăstirea) și au adăogat la înzestrare în anul 6894 (=1386).
  • Mircea voevod. Acesta Mircea au fost frate lui Dan voevod. Acesta asemenea au adăogat la ctitorie.
  • Dan voevod. Acest Dan, fecior lui Dan voevod sin (=fiul lui) Radu. Acesta au adăogat asemenea la ctitorie moșii și alte odo(a)ră.
  • Calinichia doamna.”
Carol I în vizită la Tismana (1867)

Carol I în vizită la Tismana (1867)

Sursa: Alexandru Ștefulescu, Mânăstirea Tismana, București, 1909

Navigare în articole