Tipărituri vechi

românești sau despre români

Carte românească veche (1508-1830)

ALBA IULIA

 1. Lorinț diac, Evangheliar slavonesc, 1579
 2. Noul Testament sau Înpăcarea, sau Leagea Noao, 1648
 3. Psaltiră, ce să zice căntarea Fericitului Proroc și Înpărat David, 1651
 4. Molităvnic izvodit din slovenie pre limba rumăniască, 1689
 5. Bucoavnă, 1699

BLAJ

 1. ABC sau Alphavit pentru folosul și procopseala școalelor celor normalesci a neamului românesc, 1783
 2. Evhologhion adecă Molitvenic care cuprinde în sine Rânduiala Besearecii Răsăritului, 1784
 3. Bibliia adecă Dumnezeiasca Scriptură a legii vechi și a ceii noao, 1795
 4. Floarea Adevărului, 1816

BRAȘOV

 1. Coresi, Evangheliar românesc, 1561
 2. Coresi, Pravila Sfinților Oteți, 1570-1580
 3. Coresi, Psaltirea slavo-românească, 1577
 4. Coresi, Cartea ce se cheamî Evanghelie cu învățăturî, 1581
 5. Calendari acum întâi Rumânesc, 1733

BUCUREȘTI

 1. Cheia înțelesului, 1678
 2. Svinta și Dumnezăiasca Liturghie, 1680
 3. Apostol, 1683
 4. Bibliia adecă Dumnezeiasca Scriptură ale cei vechi şi ale cei noao leage toate, 1688
 5. Ioan Gură de Aur, Mărgăritare, adecă cuvinte de multe fealiuri, 1691
 6. Psaltirea a Prorocului și Înpăratului David, 1694
 7. Despre datorii, 1719
 8. Liturghie, 1747
 9. Evanghelie, 1750
 10. Pravilniceasca condică, 1780
 11. Pravoslavnică învățătură, 1794
 12. Gromovnic al lui Iraclie înpărat, carele au fost numărătoriu de stele, 1795
 13. Triod, 1798
 14. Penticostarion, 1800
 15. Legiuirea lui Caragea, 1818
 16. Paris Mumuleanu, Rost de poezii adecă stihuri, 1820
 17. Calendar așezat pe șapte planete, 1823
 18. Mijloace și leacuri de ocrotirea ciumii, 1824
 19. Cărticică care cuprinde multe lucruri spre folos, 1825
 20. Abețedar greco-romanu i bulgaro în trei limbi, 1827
 21. Culegere de înțelepciune, 1827
 22. Prescurtarea istoriei universale, Tomul IV, 1827
 23. Noă cuvinte rosești și românești, 1829
 24. Oglinda sănătății și a frumuseții omenești, 1829
 25. Anton Pann, Versuri musicești, 1830

BUDA

 1. Catechizmul cel mare cu întrebări și răspunsuri tocmit pentru învățătura tuturora creștino-catolicilor, 1780
 2. Paul Iorgovici, Observații de limba rumănească, 1799
 3. Calendarul pe anul 1806
 4. Carte de mână pentru bine orânduita economie, 1807
 5. Gheorghe Roja, Măestria ghiovăsirii românești, 1809
 6. Petru Maior, Istoria pentru începutul românilor în Dachia, 1812
 7. Viața și pildele preaînțeleptului Esop, 1812
 8. Petru Maior, Istoria Besearicei Românilor, 1813
 9. Îndreptări moralicești tinerilor foarte folositoare, 1813
 10. Moralnice sentenții sau folositoare pilde, 1813
 11. Gheografia sau Scrierea Pământului, 1814
 12. Întâmplările răsboiului franțozilor și întoarcerea lor de la Moscva, 1814
 13. Descoperirea Americii, 1816
 14. Calendarul pe anul 1818
 15. Plutarh nou sau pe scurt scrierea vieților celor mai vestiți bărbați și mueri a toate neamurilor, 1819
 16. Calendariu pe anul 1820
 17. Lesicon romanescu-latinescu-ungurescu-nemtescu, 1825
 18. Dinicu Golescu, Adunare de pilde bisericeşti şi filosofeşti, 1826
 19. Dinicu Golescu, Însemnare a călătorii meale, 1826
 20. Gheorghe Lazăr, Povățuitoriul tinerimei cătră adevărata și dreapta cetire, 1826
 21. Thomas Thornton, Starea de acum a Prințipaturilor Valahiei și a Moldaviei, 1826
 22. Biblioteca românească, partea IV, 1830

BUZĂU

 1. Apostol, 1743

CÂMPULUNG

 1. Învățături preste toate zilele, 1642

CERNĂUȚI

 1. Anton de Marki, Gramatica germano-română, 1810
 2. Pravila sau lege a căsătoriei, 1816
 3. Chrestomaticul romănescu, 1820

CHIȘINĂU

 1. Liturghie, 1815
 2. Ceaslov, 1817
 3. Așezământul obrazovaniei oblastei Basarabiei, 1818
 4. Gavriil Bănulescu-Bodoni, Pastorală în contra beției, 1819
 5. Scurtă russască grammatică, cu tălmăcire în limba moldovenească, 1819
 6. Rânduiala sfințirii bisericii, 1820
 7. Pentru datoriile presviterilor de popor, 1823

CLUJ

 1. Fragmentul Todorescu, 1564/1570
 2. Cântieci câmpeniești cu glasuri rumuniești, 1768
 3. Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae, 1791
 4. Ioan Bob, Dicționar rumanesc, lateinesc și unguresc, 1822

CRAIOVA

 1. Grigore Pleșoianu, Cele dintâi cunoştinţe pentru trebuinţa copiilor care încep a citi, 1828
 2. Grigore Pleșoianu, Caligrafie, 1829
 3. Stanciu Căpățineanul, Mitologhie pe limba rumânească, 1830

DUBĂSARI/MOVILĂU (?)

 1. Ioan Cantacuzino, Poezii noo, 1792-1796

GOVORA

 1. Psaltire slavonească, 1638
 2. Pravila, 1640
 3. Evanghelie învățătoare, 1642

IAȘI

 1. Cazania lui Varlaam, 1643
 2. Varlaam, Șiapte Taine a Besearecii, 1644
 3. Pravila lui Vasile Lupu, 1646
 4. Dosoftei, Dumnedzăiasca Liturghie, 1679
 5. Dosoftei, Molitvenic de-nțăles, 1681
 6. Dosoftei, Viața și petriaceria svinților, 1682
 7. Dosoftei, Parimiile preste an, 1683
 8. Dimitrie Cantemir, Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumia sau Giudețul sufletului cu trupul, 1698
 9. Arbitrul adevărului și al dreptății, 1746
 10. Molitvenic, 1749
 11. Ceaslov, 1750
 12. Bucvar sau înceapere de învățătură celor ce vor să învețe carte cu slove slovenești, 1755
 13. Hrisov, 1757
 14. Sinopsis adecă Adunare de multe învățături, 1757
 15. Îndreptarea păcătosului cu Duhul blăndețelor, 1765
 16. Hrisov domnesc de întăritură, 1785
 17. De ale casii voarbe, rusăști și moldovenești, 1789
 18. Hrisov domnesc de așăzământ, 1793
 19. Critil și Andronius, 1794
 20. Liturghie, 1794
 21. Amfilohie Hotiniul, De obște gheografie, 1795
 22. Apologhia adecă Răspuns de mângâiare cătră cel scârbit, 1803
 23. Înfruntarea jidovilor, Iași, 1803
 24. Tâlcuirea la cele patru evanghelii, 1805
 25. Codul Calimach, 1816
 26. Jucăria norocului, 1816
 27. Învățătură sau povățuire pentru facerea pâinii, 1818
 28. Condica criminalicească, 1820
 29. Istoria lui Numa Pompilie, al doilea craiu al Romii, 1820
 30. Bordeiul indienesc, 1821
 31. Gheorghe Asachi, Odă cătră neamul Moldaviei, 1822
 32. Istoriia Scripturii Vechiului Testament spre întrebuințarea romaneștii tinerimi, 1824
 33. Dimitrie Cantemir, Scrisoarea Moldovei, 1825
 34. Doaăsprezece învățături folositoare pentru fimeile acele îngrecate, 1827
 35. Iancu Nicola, Manual de patriotizm, 1829

LEIPZIG

 1. Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, 1771
 2. Dimitrie Daniel Philippide, Geografia României, 1816

LONDRA

 1. Dimitrie Cantemir, Istoria creșterii și descreșterii Imperiului Otoman, 1734.

LVOV

 1. Obșteniască giudecătorească rânduială de criminal, 1789
 2. Mijlociri noao aflate păntru stângerea focului, 1794
 3. Manifest prin care bucovinenii erau chemați să lupte cu Napoleon, 1813

MÂNĂSTIREA NEAMȚ

 1. Vieţile sfinţilor pe luna septembrie, 1807
 2. Vieţile sfinţilor pe luna octombrie, 1809
 3. Vieţile sfinţilor pe luna mai, 1813
 4. Noul Testament adecă Așezământ, 1818
 5. Dimitrie Cantemir, Scrisoarea Moldovei, 1825
 6. Viețile sfinților pe luna ianuarie, 1830

MOSCOPOLE

 1. Culegere mică drept credincioasă, 1746
 2. Introducere în gramatică, 1760

MOSCOVA

 1. Dimitrie Cantemir, Poveste despre viața și faptele domnitorului moldovean Constantin Cantemir, 1783
 2. Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, 1789

MOVILĂU

 1. Istoriia a Alexandrului celui Mare din Machedoniia și a lui Darie din Persida a Înpăraților, 1796

ORADEA

 1. Cântarea nemeșilor români, 1808

ORĂȘTIE

 1. Palia, 1582

RÂMNIC

 1. Molitvenic, 1730
 2. Rugăciuni pentru dobitoacele bolnave, 1744
 3. Sfânta și Dumnezeiasca Evanghelie, 1746
 4. Catavasiiariu, 1747
 5. Minei pe luna noiembrie, 1778
 6. Minei pe luna ianuarie, 1779
 7. Minei pe luna iulie, 1780
 8. Minei pe luna august, 1780
 9. Ienăchiță Văcărescu, Observații sau băgări dă seamă asupra regulelor și orânduelelor grammaticii rumânești, 1787

ROMA

 1. Dottrina Christiana tradotta in lingua valacha, 1677

SANKT PETERSBURG

 1. Dimitrie Cantemir, Sistema religiei mahomedane, 1722
 2. Noul Testament, 1819
 3. Ștefan Margela, Gramatică russască și rumâniască, 1827

SÂMBĂTA MARE

 1. Catehismuși sau învățătură creștiniască, 1726

SEBEȘ

 1. Sicriul de aur. Carte de propovedanie la morți., 1683

SIBIU

 1. Filip Moldoveanul, Evangheliarul slavo-român, 1551-1553
 2. Istoriia a Alexandrului celui Mare din Machedoniia, și a lui Darie din Persida Înpăraților, 1794
 3. Radu Tempea, Grammatică românească, 1797

SNAGOV

 1. Meletie Smotriţki, Dreaptă alcătuire a gramaticii slavoneşti, 1697
 2. Floarea Darurilor, 1700

TÂRGOVIȘTE

 1. Liturghierul lui Macarie, 1508
 2. Dimitrie Liubavici, Molitvenic slavonesc, 1545
 3. Îndreptarea legii, 1652
 4. Pilde filosofești, 1713

UNIEV (Podolia)

 1. Dosoftei, Psaltirea în versuri, 1673

VENEȚIA (?)

 1. Daniil Moscopoleanul, Învățătură introducătoare, 1802

VIENA

 1. Samuil Micu, Carte de rugăciuni pentru evlavia omului creștin, 1779
 2. Samuil Micu, Gheorghe Șincai, Elementa linguae daco-romanae sive valachicae, 1780
 3. Alese fabule, 1784
 4. Ioan Molnar Piuariu, Economia stupilor, 1785
 5. Orânduiala lui Iosif al II-lea pentru pădurile din Bucovina, 1786
 6. Orânduiala lui Iosif al II-lea pentru vânătoare, 1786
 7. Ienăchiță Văcărescu, Observații sau băgări de seamă, asupra regulilor grammaticii rumânești, 1787
 8. Constantin Ucuta, Noua Pedagogie, 1797
 9. Mihail Cantacuzino, Istoria Țării Românești, 1806
 10. Mihail Boiagi, Gramatica română sau machedonovlahă, 1813
 11. Dionisie Fotino, Istoria Daciei, 1818

3 thoughts on “Carte românească veche (1508-1830)

 1. Doamne ajuta necredintei mele, Doamne ajuta iubitorilor de carte veche, celor care le recontioneaza si le pastreaza, le fac mai cunoscute tuturor !

 2. splendidă faptă, că publicați bibliografiile românești! – există vreo bibliografie deosebită a Movileștilor, oare?

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: