Tipărituri vechi

românești sau despre români

Regele Sigismund de Luxemburg amintește papei de libertățile acordate românilor de regii Ungariei (1412)

Sigismund de Luxemburg, 1412„[…] vechimea timpului scurs ne învață și ne arată că sfinții și catolicii regi ai Ungariei, înaintașii noștri, au ocrotit cu scutul puterii lor părțile transilvane care se disting prin amestecul neamurilor și limbilor, adică al nobililor unguri, al sașilor, secuilor și chiar al conlocuitorilor români și al altor schismatici (et eciam cohabitancium Valachorum et aliorum Scismaticorum), [pe care] măcar pentru că-și aruncau privirea să caute la vecinii lor necredincioși, [i-au dăruit] cu multe și neîngrădite libertăți de diferite feluri, întru cele lumești și bisericești și nu mai puțin, în dărnicia lor față de ei, au pus ca măsură a acesteia singură nemărginirea […]”

Sursa traducerii: Ioan Aurel Pop, Conștiința publică oficială despre statutul românilor din Transilvania și Ungaria în Evul Mediu, 2009.
Textul latin din: Eudoxiu de Hurmuzaki, Nicolae Densușianu, Documente privitoare la istoria românilor. Volumul 1, Partea 2: 1346-1450, București, 1890 (pe www.dacoromanica.ro).
Sursă facsimil: Arhivele Naționale ale Ungariei.

Carte ghicitoare a Împăratului Solomon, București, 1839

Carte ghicitoare a Imparatului Solomon, Bucuresti, 1839„Carte ghicitoare a Împăratului Solomon
Tradusă și tipărită de acela acăruia nume și porecle alcătuesc suma 28 și 29
Întâiu
București. Tipografia Pitarului C. Pencovici. 1839

Carte ghicitoare a Imparatului Solomon 1Domnilor!

Iată și altă cărticică deși mică la vedere, dar este pricinuitoare de multă mulțumire.

Ia să intitulează Ghicitoare din înțelepciunile Împăratului Solomon. Această cărticică s-a tipărit în Moscva în anul 1832, cu voia țensurii de acolo. Cu dânsa vei urma după cum mai jos să arată, întâiu vei pune în gând aceia de care voești a căpăta deslegare, după aceasta vei lua în mână un grăune rătund, și îl vei arunca în mijlocul roții ce este aci la începutul cărții, și asupra căruia număr va sta grăuntele, acela este numărul deslegării la ceia ce ai pus în gând, deci caută înainte la deslegări, și vei vedea. Precum de pildă: aruncând grăuntele în mijlocul roții, a stătut asupra numărului (65), caută dar

Carte ghicitoare a Imparatului Solomon 2la numărul (65), și vei afla aceste cuvinte:
Nu te îndoi, ci te roagă Domnului Dumnezeului tău, și el va înplini toată dorința ta.

Traducătorul//

Deslegări la una sută numere a roții

1.

După soare au luminat luna, iar gândul tău omule este îndoit, nu te nădăjdui în puterea ta, pentru aceia prorocul zice: – izbăvește-mă Doamne de omul viclean și nedrept. Așa și pe tine te va isbăvi Dumnezeu; vei avea multe bunătăți precum tu voești și după dorința ta.

2.

Scârbă ai tu omule. Mai bine așteaptă puțin că te vei bucura; Dumnezeu va îndrepta armele tale. Pentru aceia prorocul a zis – Dumnezeu este apărătorul tău […]”

Sursa: Biblioteca Academiei Române – Filiala Iași.

Gramatica lui Macarie (scrisă la schitul Sihla în 1772)

Fotocopii după originalul păstrat la Biblioteca Academiei Române din București.

Fotocopii după originalul păstrat la Biblioteca Academiei Române din București (ms. rom. 102).

„Grammatica lui Macarie
S-au scris la condecă

Gramatica lui Macarie 2Întru numele și slava a sfintei, de viață făcătoarei și nedespărțitei Troiței, a Tatălui și a Fiiului și a Duhului Sfânt, alcătuitu-s-au aciastă grammatică rumânească, în zâlele prea luminatei și de Dumnezău încoronatei Imperatriței noastrei Ecaterinei Alecsievnei a toatei Rosiei, și a naslidnăcului eii, a marelui Cneaz Țesarevici Pavel Petrovici, acuma cu mila Domnului Dumnezău și a toatei Moldaviei înpărățâtoarea fiind, și s-au tipărit în sfânta și Dumnezăiasca Mitropoliia Iașilor, cu blagosloveniia a preaosfințitului Arhiepiscopului și a Mitropolitului a toatei Moldaviei Kiriu Kir Gavriil, și cu toată cheltuiala a preablagorodnicului și pravoslavnicului marelui cneaz al Moldaviei Ioan Cantacuzin Deleanul, a marelui Vistiiariu, de la anul cel mântuitoriu întru… în luna lui… în… zile, de smeritul întru tipografi…

Gramatica lui Macarie 3Despre părintele și făcătoriul Grammaticei, cătră prea slăvitul Cneazul Moldaviei, Ioannul Cantacuzinul, marele Vistiiariul

Stihuri iroicești:

Ioanne Cneazule al Moldaviei
Grămmatica aciasta, marea slava scrie
Blagorodimei talei întraiu acum și eșin

Despre acestași cătră doritul cetitoriu

Stihuri adonicești:

Căantacuzin
Numele, vița
Luminat strâgă.
Dorite vino,
Prin mine gustă
Dreagere bună,
Gustare ia și
Obștimei să dă

Despre partea cărții cătră ctitor:

Numele tău,
Prin mine fi-va
Soare lumii.
Și eșind din trup,

Gramatica lui Macarie 4Nu te va uita
Dațiia, Iași,
Muntele, Corbul.

Despre făcătiriul cărții, cătră iubitoriul de înțelepciune cetitoriul grammaticul

Stihuri iroicești:

A ta partea fusă și grammatica ciasta
Rumâneasca acuma, căriei zua
Dă-i și noaptea tu, zuzele lasă,
Ca frumos să fii, și mare în traiu.

Cătră cetitoriu, ca despre parte cărții

Stihuri adonicești:

Or cine din voi
Dorire avu,
Să iae bunul,
Din mine fi-va,
Și mare și bun.

Ca despre fața Lavrei Dragomirnei

Stihuri adonicești cătră doritul cetitoriu:
Rodit-am țiia,
O fiice, dăduiu
Scriere, pârgă
A grammaticii.
Gustă-o, o ia.”

Sursa transcrierii: Ioan Bianu, Catalogul manuscriptelor românești, Tomul I. Numerele 1-300, București, 1907.
Articol postat prin bunăvoința Institutului de Filologie Română „A. Philippide” din Iași.

Post Navigation