Tipărituri vechi

românești sau despre români

Archive for the month “august, 2013”

Înfrângerea suferită de tătari în timpul expediției din 1476 împotriva lui Ștefan cel Mare

1476 octombrie 10-19. Scrisoare prin care Eminek Mârza, dregător al hanului Crimeii, îi comunică sultanului Mehmed al II-lea înfrângerea suferită de tătari.

1476 octombrie 10-19. Scrisoare prin care Eminek Mârza, dregător al hanului Crimeii, îi comunică sultanului Mehmed al II-lea înfrângerea suferită de tătari.

„Sultanul fiu de sultan, Mehmed Han, dătător de belșug!

Slavă lui Allah care, atunci când i-a cinstit pe suveranii Islamului, l-a făcut sultan pe cel mai vrednic dintre sultani, suveran măreț și onorat, stăpânul lumii drepte, luptător pentru credință, veșnic victorios și glorios, sabia lumii și a credinței, sultanul lumii islamice și al musulmanilor, însuflețitorul dreptății în cele două lumi, împărțitorul dreptății printre cei năpăstuiți de asupritori, cel care îi pedepsește pe răufăcători și pe uneltitori, moștenitorul suveranilor arabi și persani și turci, cuceritor de ținuturi și de țări și de cetăți, cel care îi înfrânează pe tirani și pe răzvrătiți și pe necredincioși, Alexandru (Iskender) al timpului, cel care face să se mențină tradiția profetului și tot ce este obligatoriu, preaînaltul Allah să-l țină în împărăția lui și să facă să biruie oștile sale și să-l înalțe tot mai sus, pe el, care este mare peste cei mari și sultanul guvernator!

Arzul este următorul:

Din partea înălțimii-voastre ilustre ne-au sosit nouă, sărmanilor slujitori, vorbe ilustre cu știrea: Măria-sa împăratul s-a hotărât să meargă la război sfânt asupra blestematului de Kara-Bogdan (=Ștefan cel Mare). De aceea vi se face și vouă cunoscut că, alăturându-vă împăratului cu toate oștile voastre, să sprijiniți credința islamică și să porniți din partea aceea.

La sosirea acestei vești, deși noi înșine aveam dușmanii noștri, totuși, primind să vă slujim pe măria-voastră, ne-am dus la scara domniei-voastre cu războinici încercați și cu arme de luptă. Am incendiat numeroase cetăți ale ghiaurului; am luat multe și nenumărate prăzi. Apoi, până să ne întoarcem, a sosit vestea neînsemnată precum că: a venit dușmanul și a devastat casele voastre. Lăsând numaidecât prăzile noastre, când ne-am gândit să ne întoarcem, ghiaurul, venind în urma noastră, s-a războit mult cu noi. Au pierit luptătorii și caii noștri. Noi înșine am venit cu un cal. Apoi, dușmanul nostru, venind după noi, cu oastea de Taht, a luat ținuturile noastre. Noi ne aflam în orașul Kârâm. Nu aveam însă cai grași ca să ieșim și să ne războim. A venit și la Kârâm-Șehri ca să lupte acolo, dar nu a putut să facă nimic cetății. Din pricina acestor vești neînsemnate, nu am putut să ne onorăm cu vederea feței binecuvântate a măriei-voastre. Mulțumiri lui Allah! Am auzit că ați avut biruință și glorie asupra blestematului de moldovean (Kara-Bogdan). Când a sosit la auzul nostru știrea că l-ați înfrânt, potrivit versetului: Așa cum a zis atotputernicul Allah, victoria vine de la Allah, cucerirea este apropiată, sigură, dați de veste credincioșilor!, care vestește biruință, și cu sprijinul sufletului curat și sfânt al măriei-sale profetul cel măreț, atunci în inima noastră s-a născut foarte mare bucurie și mulțumire. Apoi, deși venise Ieghian bei, totuși nu am putut să-l trimitem mai departe, pentru că la mijloc se afla dușmanul. Am zis că s-ar putea ca dușmanul să dea peste el, iar acel slujbaș să dispară și domnia-voastră ați putea să vă supărați atunci pe noi. Astfel, ne-am temut de domnia-voastră. S-a trimis scrisoare înălțimii voastre, zicând că noi nu aveam pregătită oaste mare. Scris pe la sfârșitul binecuvântatei luni djemazi-ul-ahâr, anul 881.

Sărmanul de mine cel supus, Eminek.”

Sursa: Mustafa A. Mehmed, Documente turcești privind Istoria României. Vol. I. 1455-1774, București, 1976 (pe www.digibuc.ro)

Catehism pentru neamul rumânesc, Sâmbăta Mare, 1726

Catehism, Sâmbăta mare, 1726

„Catehismuși sau învățătură creștiniască în folosul Niamului Rusescu din Țara Ungurească dată afară pin osărdia și ostenela Mării Salea Domnului D. Ioan Iosif Decamilis, Ipiscupului Sebastului, și al Munkaciului, i proci. Cinului preoțescu unit din legea Grecească Vicariși Apostolicescu în Țara Ungurească, Sfintei și Înălțatei Înpărății Rămului Sfetnicu.

Iară acum, folosul Niamului Rumănescu, în limba rumăniască întoarsă, și tipărită. Sămbăta Mare, în Tipografia Academicească. Anul de la Hristos 1726.

Catehism (cuvant catre preoti)

Cuvăntu cătră preoți

Cum ni să cade noao, cari săntem puși, și rănduiți din mila lui Dumnezeu, spre grija sufletelor răscumpărate cu cinstit săngele măntuitoriului nostru I(isu)s H(risto)s, să ne aducem aminte de învățătura apostolicească, care Vasul cel ales dumnezeiescul Pavel o lăsat tuturor Ipiscupilor la Tit Cap 1, stih 7, zicăndu: cade-să Ipiscupului fără de păcat a fi, precum să cuvine slugi lui Dumnezeu, adecă: nu măndru, nu mănios, nu bețiv, nu învrăjbitoriu, nu poftitoriu lucrurilor grozave, ci priimitoriu, blănd, triaz, dirept, sfăntu […]”

Sursa: www.digibuc.ro

Pecețile Țării Moldovei de la Roman I la Petru Aron (sec. XIV-XV)

Pecetea lui Alexandru și a lui Roman I (5 Ianuarie 1393)

Pecetea lui Alexandru și a lui Roman I (5 Ianuarie 1393)

Pecetea lui Alexandru cel Bun și a regelui Poloniei

Pecetea lui Alexandru cel Bun și a regelui Poloniei

Peceți mari și mici ale lui Ștefan vodă, fiul lui Alexandru cel Bun

Peceți mari și mici ale lui Ștefan vodă, fiul lui Alexandru cel Bun

Peceți ale boierilor Moldovei în epoca urmașilor lui Alexandru cel Bun

Peceți ale boierilor Moldovei în epoca urmașilor lui Alexandru cel Bun

Pecețile lui Petru vodă și ale boierilor săi

Pecețile lui Petru vodă și ale boierilor săi

Sursa: Ioan Bogdan, Album paleografic moldovenesc. Documente din secolele al XIV-lea, al XV-lea și al XVI-lea, București/Paris, 1926

Navigare în articole