Tipărituri vechi

românești sau despre români

Archive for the month “octombrie, 2011”

Pravila lui Vasile Lupu, Iași, 1646

„Carte romănească de învățâtură de la pravilele înpărâtești și de la alte giudeațe, cu dzisa și cu toată cheltuiala lui Vasile Voivodul și Domnul Țărâi Moldovei, di în multe scripturi tâlmăcită di în limba ilenească, pre limba româniască. În Tipariul Domnesc s-au tipărit în mănâstirea a Trei S(fe)ti(te)le în Iași, de la Hristos 1646.

”Toți ceia ce sâmt creștini pravoslavnici, cine va ceti ca să înțeleagă

Cum izvorăsc și es toate apele den mare și împărțindu-să să rășchiră pren toate vinele pământului de adapă tot pământul, așea într-acesta chip și svintele scripturi izvorăsc și es dentru înțilepciunea dumnedzăirei și alte toate învățăturile ceale bune; drept aceaia iarăși cum vedem pre toți înțelepții și putearnicii lumii cu mare osârdie și nevoință și cu multă cheltuială cearcă și sapă pământul și meșterșuguesc de găsăsc de aceale vine de izvor de apă și, dacă le găsăsc, bucurându-se foarte, iscusit cu mare meșterșug silesc de scot acel izvor pănă în fața pământului pentru binele și răpaosul a mulți ce lăcuiesc pre acel loc; așea iaste și izvorul svintelor scripturi.”

”Mulți înțelepți și putearnici împărați cu multă rugă și nevoință și cu mare osârdie s-au cumpătat de-au cercat pănă s-au spodobit de-au găsit izvorul vieții cel nescădzut, ce să dzice svânta scriptură și cu multă dragoste și bucurie lumii l-au arătat pentru binele și folosul a mulți; dup-acea pre urma lor, cu bună învățătură ca o moșie tuturor împreună l-au lăsat și mai vărtos celor lipsiți și însătați de învățătură; pentru că cum nu poate nime a lăcui în ceastă lume fără de apă, așea nu poate fi nice fără învățătură, cum dzice Isaiia prorocul: <Zavistiia cuprinde pre oamenii cei neînvățați>. Drept aceaia și al nostru prea luminat întru creștinătate și dirept întru credință Ioan Vasilie Voevoda, Domnul și Biruitoriul Țărâi Moldovei, urmând urma celor buni și înțelepți domni, socotind neputința și slăbiciunea acestui loc și împuținarea izvoarălor svintelor scripturi și altor învățături și cunoscând nevoia ce va veni și scădearea asupra oamenilor, ce vor fi lăcuitori în Țara Moldovei, fiind fără învățătură, vor fi de pururea însătați și lipsiți ca și cum are fi într-un loc secetos fără de apă, și mai vârtos vădzând nedreptățile și asuprealele mișeilor carele fac cei neînvățați și neînțelegători, diregătorii și giudeațele de pre la toate scaunele Moldovei, drept aceaia cu multă osârdie s-au nevoit Măria Sa de-au cercat pre multe țări, pănă l-au îndireptat Dumnedzău de-au găsit oameni ca aceia, dascali și filosofi, de-au scos den cărți elinești și lătinești toate tocmealele ceale bune și giudeațele celor buni creștini și svinți împărați, carile ca o lumină lumineadză și arată tot lucrul celor întunecați și proști și neînvățați ca să cunoască strâmbătatea tuturor și să giudece pre direptate: carele să cheamă acmu Pravilele împărătești. Aceastea înțelepciuni și aceastea învățături ne-au dat și ne-au lăsat noo tuturor rodului românesc, ca să ne fie noo de pururea izvor de viiația în veaci nescădzut și nesvârșit.

După tocmala și nevoința Mării Sale Domnului datu-s-au învățătură și mie unui mai mic și nice de o treabă a Mării Sale rob, Evstrate biv logofet, de am scos aceaste pravile și le-am tălmăcit den scrisoare grecească pre limbă românească ca să poată înțeleage toți.”

Sursa: Biblioteca Națională a României

Vasile Peltechi, Ențiclopedie ruso-română, Iași, 1854

Ențiclopedie ruso-română pentru tinerimea care dorește a învăța limba rosiană, de V. Peltechi caminar. (Editura) Buciumul roman. Iașii, 1854

Dialoguri adese întrebuințate

„Dialogul 1

Bună dimineața dle.
Vă doresc bună zi.
Cum petreciți? Cum vă aflați?
Foarte bine.
Dară domnieta?
Lauda Domnului! demizloc.
Dar consoarta, copiei domnieitale, și cielalți casnici sănt sănătoși?
Domnieta li faci multe onoare.
Eu de căteva ori am fost la domnieta.
Dară n-am avut onoare a vă găsi acasă.
Îmi pare pre rău, că nu m-am întămplat acasă ca să vă primesc.
Eu cătuva timp am fost absent după trebile mele.”

Sursa: www.dacoromanica.ro

Școala Ardeleană

Floarea Adevărului, Blaj, 1816

„Floarea Adevărului pentru pacea și dragostea de obște. Din grădinile Sfintelor Scripturi prin mare strădaniia cucearnicilor între Ieromonahi, în Mănăstirea Sfintei Troiță de la Blaj, la anul 1750 culeasă. Carea luminat arată, cum că Unirea altă nu iaste, fără numai credința, și învățătura Sfinților Părinți. Tipăritu-s-au acum a doa oară în Blaj la anul Domnului 1816.”

Samuil Micu, Gheorghe Șincai, Elementa linguae daco-romanae sive valachicae, Viena, 1780

Petru Maior, Istoria pentru începutul românilor în Dachia, Buda, 1812

„Istoria pentru începutul românilor în Dachia. Întocmită de Petru Maior de Dicio-Sânmărtin, protopop, și la Înălțatul Crăescul Consilium Documtenențiale al Ungariei, crăesc al cărților revizor. La Buda. În Crăiasca Tipografie a Universității Ungurești din Peșta. 1812”

Istoria Besearicei Românilor, Buda, 1813

Istoria Besearicei Românilor, Buda, 1813

„Istoria Besearicei Românilor, atât acestor din coace, precum și acelor din colo de Dunăre. Întocmită de Petru Maior de Dicio-Sânmărtin, protopop, și la Înălțatul Crăescul Consilium Documtenențiale al Ungariei, crăesc al cărților revizor. La Buda. În Crăiasca Tipografie a Universității Ungurești din Peșta. Anul Domnului 1813.”

Gheorghe Șincai, Hronica românilor şĭ a mai multor neamuri, Iasi, 1843

Gheorghe Șincai, Hronica Românilor şi a mai multor neamuri, Iași, 1843

„Hronica Românilor și a mai multor neamuri, încât au fost iale așa de amestecate cu Românii, cât lucrurile, întâmplările, și faptele unora fără de ale altora nu se pot scrie pe înțăles, din mai multe mii de autori în cursul de 34 de ani culeasă, și după anii de la Nașterea Domnului Nostru Iisus Hristos alcătuită de Gheorghie Șincai din Șinca, Doctorul Filosofiei, și al Teologhiei, fostul Director al Școalilor Naționalnice în toată Țeara Ardealului, și Diorfositoriu cărților în Crăiasca Tipografie a Universității Ungurești. În zilele prea Înălțatului, Domn al Moldaviei Mihail Grigoriu Sturza Voevod. Tomul I. În Tipografia Sf. Mitropoliei a Iașului la anul 1843, cu toată chieltuiala și osteneala prea cuvioșiei sale D. Ghermano Vida Arhimandrit și Inspector Tipografiei Sf. Mitropolii.”

 Sursa imaginilor: http://www.dacoromanica.ro/

Navigare în articole