Tipărituri vechi

românești sau despre români

Archive for the tag “Pomelnice”

Pomelnicul bisericii din Șcheii Brașovului (1753)

Pomelnic Scheii Brasovului

„La anul 1753 Septem(vrie) 1 s-au întocmit acest pomeanic a sfintei bisearici de la Bolgariia Brașovului, unde iaste hramul Adormirii Preacistii și al sfântului Făcătoriului de minuni Nicolae. S-au scris de Păun izvod de la anul 7184 (=1676).

Pomeneaște Doamne sufletele robilor tăi:

Io Neagoe Voevod i gospodja ego (=și Doamna sa) Despina, i sin ego (=și fiul său) Theodosie; Io Radul Voevod i gospodja ego Voica, Monahia Sofroniia, Neacșa, Anna i sin ego Vlad Voevod; Io Petru Voevod; Io Pătrașcu Voevod i gospodja ego Voica, Mariia; Io Petru Voevod; Io Alixandru Voevod; Io Petru Voevod Dimitrie i gospodja ego Soltana; Ioan Voevod i sin ego Radul; Io Gheorghie Voevod i gospodja Safta; Io Alixandru Voevod; Io Aaron Voevod i gospodja ego Stanca i sin ego Bogdan.

Io Mihai Voevod i gospodja ego Stanca; Io Nicolae Voevod i sestri ego (=sora sa) Floriina; Io Stefan Voevod i gospodja ego Mariia; Io Radul Voevod Șerban i gospodja ego Elena; Io Matei Voevod i gospodja ego Elena; Io Vasilie Voevod; Io Eustratie Voevod i gospodja ego Dafina.

Pomelnic Scheii Brasovului 2Pomenește Doamne sufletele robilor tăi:

Io Duca i gospodja Nastasiia și neamul lor (чд); Io Grigorie Voevod i gospodja ego Mariia; Io Șerban Voevod i gospodja ego Mariia, Solomon, Anna; Io Costantin Voevod i gospodja ego Mariica și neamul lor (чд их); Io Nicolae Voevod i gospodja ego Zmaragda și neamul lor; Io Mihai Voevod i gospodja ego Anna și neamul lor, Manuil i gospodja Bălașa și neamul lor.

Io Grigorie Ghica Voevod i gospodja ego Zoi, Scarlat, Matei, Grigorie, Gheorghie, Smaragda; Io Gheorghie Ghica Voevod i gospodja ego Smada; Io Grigorie Ghica Voevod i gospodja ego Mariia și neamul lor; Matei Voevod i gospodja ego Ruxandra; Io Stefan Voevod i sin ego Grigorie Voevod, Constantin, Catrina, Vasilie i sin ego Sandul Sitha (?) și neamul lor, i sin ego Ioan, Vasilie, Mariia și neamul lor; Io Grigorie Ioan Voevod; Io Costandin Gehan Voevod.”

Sursa: Biblioteca Academiei Române – Filiala Cluj.

Pomelnicele mânăstirii Tismana din 1798 și 1840

Pomelnicul din 1798

Pomelnicul din 1798

„Acest sf. și d(u)mnezeesc pomealnic ce să zice proscomisarion s-au prefăcut și s-au înnoit la anu(l) de la Nașterea D(o)mnului și Mântuitorului nostru Is. Hs. 1798 în zilele prea luminatului D(o)mn a toată Țara Rumănească Io Costandin Gheorghie Hanherli V(oe)v(o)d fiind mitropolit țării prea sfințitu(l) părintele Chiriochir Dositheu și în păstoria cuvântieto(a)rei turme a prea sfinții sale părintelui Episcopu Râmnicului chiriochir Nectarie și s-au hărăzit sfintei și d(u)mnezăeștii mănăstiri Tismana unde se cinsteaște și să prăznuiaște hramu prea slăvitei Adormiri a prea sf(i)ntei de D(u)mnezeu Născătoare și pururea fecioarei Marii și să odihnesc și sf(i)ntele moaște ale prea cuviosului părintelui nostru Nicodim sf(i)nțitu, întru care s-au scris domnii, mitropoliții și arhierei(i) aceștii de Dumnezeu păzite țări cum și fericiții ctitori.”

Pomelnicul din 1840

Pomelnicul din 1840

„Pomene cu blagocistivi domni la mănăstirea Tismanii

  • Vladislav voevod. Acesta este frate lui Radul voevod. Pentru acesta au făcut mănăstirea de la Vodița, înzestrăndu-o cu moșii și cu alte odoară.
  • Radul voevod Negru. Acesta au început di(n) temelie mănăstirea Tismana și au înzestrat-o cu moșii, dar n-au apucat să o isprăvească.
  • Dan voevod. Acesta este fecior lui Radul voevod Negru. Acesta au isprăvit măn(ăstirea) și au adăogat la înzestrare în anul 6894 (=1386).
  • Mircea voevod. Acesta Mircea au fost frate lui Dan voevod. Acesta asemenea au adăogat la ctitorie.
  • Dan voevod. Acest Dan, fecior lui Dan voevod sin (=fiul lui) Radu. Acesta au adăogat asemenea la ctitorie moșii și alte odo(a)ră.
  • Calinichia doamna.”
Carol I în vizită la Tismana (1867)

Carol I în vizită la Tismana (1867)

Sursa: Alexandru Ștefulescu, Mânăstirea Tismana, București, 1909

Pomelnicul bisericii Sfinții Teodori din Iași (1842)

Biserica Sf. Teodori

„Pomelnicul a ctitorilor și poporănilor sfântului lăcaș a Sfinților Teodori Tiron și Strătilat, 1842 mart 1. Antonie preot Popovici și alți ajutători și miluitori.

Vii (coloana din stânga):

Pomelnicul lui Gavriil Moldovanul, ginerele lui Sava Răzmiriță:
Gavriil, Rucsandra, Dimitrii, Maria, Ioan, Zaharia, Ileana șii fii lor și tot neamul lor.

Pomelnicul Dumisali c(u)c(oanei) Catinchi a lui Tănasi Borș:
Ecaterina, Costandin, Dimitrii, Ana, Maria și tot neamul lor. Ioan Fotini.

Adormiții (coloana din dreapta):

Ioan Estrati Dabija v(oie)v(od), Mariia, Ioan, Dafina do(a)mna și fii lor și părinții lor și frații lor și tot neamul.

Gavriil, Neculai, Ana, Manoil, Dumitru, Mariia, Ioan, Sava, Ecaterina, Ana, Chiriac, Ana și părinții și frații și tot neamul lor.”

Sursa: Sorin Iftimi, Cercetări privitoare la istoria bisericilor ieșene. Monumente, ctitori, mentalități, Iași, 2008

Post Navigation