Tipărituri vechi

românești sau despre români

Archive for the tag “Heraldică”

Heraldică: steme boierești

Pecete heraldică atârnată a lui Ivan, boier din sfatul domnesc al lui Ștefan al II-lea, pe un act cosigilat, emis de acest voievod

Pecete heraldică a lui Samoilă (?), boier din sfatul domnesc al lui Ștefan cel Mare, pe un document cosigilat de acest voievod

Stema lui Nicolae Pătrașcu de Berivoi, boier din Făgăraș, conferită la Alba Iulia de către Gabriel Bathory prin diploma din 1 septembrie 1608

Stemă sigilară a vel stolnicului Matei Kretzulescu imprimată în negru de fum și aplicată pe la 1690 pe unele din filele Letopisețelor Țării Moldovei, ale lui Miron și Nicolae Costin

Stema de nobili ai Transilvaniei conferită de către Mihai Viteazul la Alba Iulia, la 18 februarie 1600, lui George Ciocănești și fraților săi

Stema de familie a lui Ilie Sturza, portar de Suceava, pe un sigiliu al său, anterior anului 1679

Stema familiei Mano

Sursa: Dan Cernovodeanu, Știința și arta heraldică în România, București, 1977 (pe www.dacoromanica.ro).

Reclame

Heraldică: steme princiare

Stema lui Ioan de Hunedoara conferită la 1453 de către Ladislas al V-lea Postumul

Stema ramurei lui Simion Movilă folosită de fiul acestuia, Petru Movilă, ca arhimandrit și egumen al mânăstirii Pecerska din Kiev, tipărită pe verso-ul foii de titlu a lucrării Învățături de suflet folositoare ale abatelui Dorotei, Kiev, 1628

Stema Movileștilor pe o farfurie de faianță din secolul al XVII-lea de factură germanică

Stema Cantacuzinilor

Stema princiară rusă de pe sigiliul personal al lui Dimitrie Cantemir, aplicat pe o scrisoare a sa din ianuarie 1722

Stema princiară rusă a familiei Moruzi pe un sigiliu de piatră lustruită, datând de la finele secolului al XIX-lea

Stema familiei Rosetti de pe frontonul palatului Rosetti-Roznovanu (primăria Iași), clădit în 1843

Stema familiei Racoviță

Sursa: Dan Cernovodeanu, Știința și arta heraldică în România, București, 1977 (pe www.dacoromanica.ro).

Heraldică: steme unite

Pecete octogonală inelară a lui Vasile Lupu, aplicată pe un act din noiembrie 1639

Pecete octogonală inelară a lui Gheorghe Duca, aplicată pe un act din ianuarie 1681

Stemele unite, sculptate în piatră în 1753, pe balustrada foișorului lui Dionisie de la mânăstirea Hurezi (județul Vâlcea)

Pecete octogonală din 1758, a lui Scarlat Ghica

Pecete din 1782, a lui Alexandru I Mavrocordat Delibei, aplicată pe un act din 1784

Supra-libros heraldic al lui Nicolae Mavrocordat aplicat pe coperta legăturii în piele a două copii dintre 1725 – 1727 ale lucrării Viața prea ilustrei familii a lui Nicolae Mavrocordat

Stemele unite pe un Antologhion, Iași, 1755

Stemele unite pe frontispiciul hrisovului lui Grigore al III-lea Ghica din 15 ianuarie 1769, emis pentru mânăstirea Sf. Spiridon din București

Stemele unite ale celor trei principate românești, gravate pe aversul medaliei Norma, emisă la București în ianuarie 1838. Apare și pe pagina de titlu a lucrării lui Cezar Bolliac, Mémoires pour servir à l’histoire de la Roumanie (provinces danubiennes), Paris, 1856.

Sursa: Dan Cernovodeanu, Știința și arta heraldică în România, București, 1977 (pe Dacoromania)

Post Navigation