Tipărituri vechi

românești sau despre români

Archive for the tag “Ghid de conversație”

Noă cuvinte rosești și românești, București, 1829

Cuvinte rusesti si romanesti 1„Noă cuvinte rosești și românești.
Cu adăogirea cuvintelor și a dialogurilor, ce să întrebuințează mai adesea ori în limba Russească și Romanească. În București. în Tipografia de la Ciușmea. 1829.

Cuvinte rusesti si romanesti 2Pentru oraș și părțile lui.

Mahala, șanț, zidul târgului, pod, poartă, ușă, bașcă, maidan, loc de târg, uliță, palaturi

Cuvinte rusesti si romanesti 3bisearică, clopodniță, temniță, bolniță, nâlciu, vamă, loc unde să strâng neguțătorii, cumpănă, cântariu, han, măcelărie, pescărie, pârâu, moară, teatrul, baia, tractirul, școală, brutaru, heraru, croitor, cojocar, precupețul, zarzavatul, măcelaru, olaru […]

Cuvinte rusesti si romanesti 4Dialog 6
Pentru a întrebuința tabacul pe nas și cu ciubucul

Dumneata tragi ciubuc?
Trag, când sânt în companie cu unii, carii îl întrebuințază.
Poftim că eu, iată ciubucile, și tutunul.
Ce feliu de tutun este acesta?
Turcesc.
Mă rog, poruncește Dumneata, ca să mi să dea din trânsul.
Îndată oi porunci a-l aduce.
Iară Dumneata nu-l întrebuințezi?
Nu, eu numai îl trag pe nas.
Dumneata preabine faci.
A bea tutun, zic, că foarte rău este pentru sănătate.”

Sursa: Biblioteca Națională a Austriei.

Ianache Pashal, Dialog în trei limbi, București, 1849

Dialog in trei limbi, 1849„Dialog în trei limbi. Adecă tiparul și limba română să îmvețe fie-cine amândoă limbile suzerană și protectriță otomanicești și rusești. Dată acum la lumină de Pitarul Ianache Pashal. Partea I. București. Tipărit în Tipografiea lui Iosef Copainig. 1849.

Dialog in trei limbi (2)Cinstitei Căimăcămii a Prințipatului Valahii.

Încă din leatul 1806 de când oștirile amândurora prea înaltelor puteri, suzerană și protectoare, intrară pe rând în acest Prințipat, am văzut că toată obștea pătimește neștiind limba turcească și rusească, ca să se înlesnească în trebile lor. Prevăzând dar că e neapărată trebuință ca tot omul să știe a vorbi amândouă aceste limbi, cu care știință va aduce mare cinste atât noă, precum și acelor doă înalte puteri mulțumire; iar să nu ne înlesnim prin limbi streine, cu care nu e obștesc folos, de cât numai pentru unii prea puțini, de loc m-am și sârguit de am îmvățat aceste doă limbi, dupe care apoi am fost întrebuințat de dragoman atât în leatul 1806, cât și în 1828, 1829. Tot acea piedecă și neînlesnire o văz și acum cu aflatele oștiri în prințipat. Apoi dupe sfintele scripturi, tot omul fiind dator a se sârgui pentru obștescul folos; încă de atunci am jertfit o îndestulă osteneală de am alcătuit o carte ca prin limba română, tot omul, fără dascăl, să îmvețe rusește și turcește. Această carte coprinde toate cele trebuincioase ale omului în toate felurile de împregiurări, apoi și în lucruri civile și ale răsboiului, și în cele de negoț. Afară de acestea, cartea va mai coprinde și un vocabular asemenea în trei limbi.

Așa dar dorind a împărtăși pe tot Prințipatul Valahii și Moldavii, precum și pe învecinatele locuri, prea

Dialog in trei limbi (3)plecat rog pe Cinstita Căimăcămie să și se sloboază voe a tipări o cătățime trebuincioasă de aceste cărți; și pentru că mijloacele nu mă eartă de a putea săvârși întreprinderea mea, Cinstita Căimăcămie va bine voi, ca prin o poruncă binefăcătoare, să mă întâmpine cu 230 de galbeni din casa Statului, pentru înlesnirea tipăririi acestei cărți prea trebuincioase astăzi Românilor.

Anul 1849. Aprilie 1.

Al Cins. Căimăcămii,

Prea plecată slugă,
Pitarul I. Pashal.

Dialog in trei limbi (4)A se îmbreăca (coloana din stânga)

Unde ești tu (?)
Tu încă dormî (?)
Trebue să te scoli mai de dimineață.
S-a luminat și tu încă în așternut.
Scoală curând, pentru ce nu-mi răspunzii (?)
Eu, Domnule, nu v-am auzit.
Ce greu dormi tu.
Deschide ferestrele.
Trage perdelele.
Intră înăuntru.
Aprinde lumânarea.
Adu-mi să mă spăl.
Mai este încă apă de flori (?)
Este, Domnule.
Dă-mi, să-mi spăl dinți(i).
Unde e prosopu (?)
Adu-mi pieptinile.
Adu-mi cămăși, izmene, ciorapi de mătase cu flori.
Cu ce haine vă îmbrăcați astăzi (?)
Cu acelea care au fost pe mine eri.
Dă-mi basmaoa de nas.
Adu-mi mânușile.”

Sursa: Biblioteca Academiei Române – filiala Iași.

Giovanni Lucio, De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex, 1666 (cuvinte și expresii românești)

Johannes Lucius, De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex

De Vlahis

Cartea VI. Capitolul V. Despre români

Cuvinte și expresii românești traduse în latină

Cuvinte și expresii românești traduse în latină

Sursa: Johannes Lucius, De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex, Amsterdam, 1666

Post Navigation