Tipărituri vechi

românești sau despre români

Archive for the tag “Blestem”

Rânduiala cum să cade a priimi pre sarațini, carii vin să se boteze (Chișinău, 1820)

„… Iară cu blagosloveniia preasfințitului îndreptătoriului Sinod și a preaosfințitului Gavriil Exarh Mitropolit Chișinăului și Hotinului, cărticica aceasta ce cuprinde în sine rânduiala sfințirii bisericii, așijderea și rânduelile cum să se priimească jidovii, saraținii, ereticii și shizmaticii, carii vin să se înpreune cu pravoslavnica Biserică a răsăritului, îndreptată întocma după rânduelile ce sânt așăzate în cărțile slovenești, și să întrebuințază în pravoslavnicile biserici a Înpărăției Rossiei, s-au tipărit în exarhiceasca tipografie a Bassarabiei, în orașul Chișinău, la anul 1820, în luna Octomvrie.

Cap. V. Rânduiala cum să cade a priimi pre cei din sarațini vârstnici, adecă pre cei din turcească sau din altă oareșcare a lui Mehmet păgânească credință, vin cătră una sfânta, soborniceasca și apostoleasca biserică, și cu adevărat voesc a să înpreuna cu dânsa.

…Acestea zicând arhiereul, îl întreabă pre el așa:

Mai întâiu te întreb pre tine, de te lepezi de toată cea protivnică lui Dumnezeu credință magometanicească și de toate a lor spurcate socotele și le blastămi pre iale.

Și el răspunde:

Leapădu-mă de toată cea protivnică lui Dumnezeu credință magometanicească și de toate a lor spurcate socotele și le blastăm pre iale.

Arhiereul îl întreabă:

Lepezi-te de Mehmet, pre carele turcii îl cinstesc ca pre un apostol și proroc a lui Dumnezeu și-l blastămi pre el, ca pre o slugă a Diavolului, iară nu a lui Dumnezeu, și ca pre un mincinos proroc?

Răspunde:

Leapădu-mă de Mehmet, ca de o slugă diavolească, și ca de un proroc mincinos, și-l blastăm pre el […]

Arhiereul îl întreabă:

Lepezi-te de cea hulitoare asupra lui Dumnezeu // cartea a blăstămatului Mehmet, carea să numește Alcoran, și de toate învățăturile și pravilile și obiceiurile și de hulile lui, și le blastămi pre iale, ca pre niște protivnice lui Dumnezeu și stricătoare de suflet? […]

Arhiereul îl întreabă:

Lepezi-te de toate spurcatele așăzări a lui Mehmet cele pentru rugăciuni, și de închinăciunile cele ce să fac în Mecca; și de casa de rugăciune ce iaste în Mecca; și de însuși locul acela ce să numește Mecca; și de tot cuprinsul lui, și de toate adunările și de obiceiurile turcești, cele pentru rugăciuni, și le blastămi pre iale? […]”

Sursa: Biblioteca Digitală a Bucureștilor (Dacoromanica)

Rugăciuni pentru dobitoacele bolnave, Râmnic, 1744

rugaciuni-pentru-dobitoacele-bolnave-1„Oamenii ai cărora vor fi dobitoacele bolnave, întâiu să se ispoveduiască curat dintru toată inima sa și să dea milostenie după a sa putință. Și săvârșind dumnezeiasca liturghie și osfeștaniia, dinpreună cu preotul, și mergând la dobitoacele cele bolnave, preotul luându-și epatrahirul, zice: Binecuvântează-ne, Doamne […]

Și adunând toate dobitoacele cele bolnave înaintea sa, căutând spre Răsărit, zicem: Domnului să ne rugăm, iar noi, Doamne, miluiaște-ne. Și îndată începe rugăciunea aceasta:

rugaciuni-pentru-dobitoacele-bolnave-2Doamne Dumnezeul nostru, Dumnezeule cel mare și puternic, care stăpânești viiața și moartea, și mântuiești pre oameni și pre dobitoace, și auzi de grabă pre cei ce să roagă Ție cu credință, și cu milostivire dăruești cererea lor, noi, nevrednicii, robii tăi căzând cu credință cu smerenie și cu inimă zdrobită ne rugăm și ne cucerim ție, caută cu milă spre dobitoacele acestea care cu grea boală și cumplită durere sânt cuprinse, cu puterea blagosloveniei tale degrabă le vindecă, și stingând văpaia care din lăuntru le arde pre dânsele și alinând boala, stricarea văzduhului care le piiarde pre dânsele, întru bună prefacere să o întorci. Și orice lucrare iaste pentru dânsele sau într-însele de vicleni draci, cu vrăji, cu descântece, sau cu alt feliu de vicleană meșteșugire a vrăjitorilor și toată // răotatea care cu drăcească asupreală să aduce preste dânsele, de grabă o gonește […]

rugaciuni-pentru-dobitoacele-bolnave-3Apoi îndată cetește molitva aceasta de blestem

Blestemu-vă pre voi întru totu viclenilor și mai marilor stăpânitori ai răotăților blestemaților și urâților draci, carii dintru voi iaste, și câți sânteți, carii cu descântece și cu farmece și cu fapte rele sânteți trimiși aicea, de la vicleanul om, care pre sineși s-au închinat voao, și v-au trimis de turburați cu răul

rugaciuni-pentru-dobitoacele-bolnave-4vihor casa sau locul acesta, și cu rele și înfricoșate năluciri scârbiți și faceți rău celor ce lăcuesc într-însul, blestemu-vă și tare vă poruncesc cu numele cel întru tot puternic al unuia și a tot stăpânitoriului Dumnezeu, cel întru Sfânta Troiță, al Tatălui și Fiiului și al Duhului Sfânt, și cu puterea cinstitei și de viiață făcătoarei Cruci, și a tot mântuitoarelor patimi și cu moartea cea făcătoare de viiață a Domnului nostru Iisus Hristos, prin care toată întunecata și cumplita voastră stăpânire, asupra oamenilor și asupra a toată dumnezeiasca zidire, a voastră mucenie iaste surpată și defăimată. Ca de acuma cu toate vrăjile și descântecele și farmecele voastre, de grabă să fugiți din locul sau casa // aceasta. Și de acum înainte, nicidecum niciodinioară să vă mai întoarceți. Deci nimica să nu zăboviți, o, blestemaților, carii din ceriuri sânteți lepădați, ci vă întoarceți înapoi și de grabă cu toate răotățile voastre de aicea departe să fugiți […]

rugaciuni-pentru-dobitoacele-bolnave-5Aceste sfinte rugăciuni tălmăcitu-s-au de cuviosul dascal kir Leontii, ieromonahul Tismanii, de pe limba slovenească pre limba rumânească, în sfânta episcopie a Râbnicului. 7253 Septemvrie 4, fiind episcop iubitoriul de Dumnezeu kir Climent.”

Sursa: Dacoromanica. Biblioteca Digitală a Bucureștilor

Nicolae Pătrașcu, fiul lui Mihai Viteazul, dăruiește un sat bisericii Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului (1602)

Nicolae Patrascu, 1602„Adecă noi Io Nicolae Pătrașcu Voevod ce-am fost Domn în toată Țara Rumânească, feciorul răposatului lui Mihail Voevod; și eu Doamna Stanca, a răposatului lu Mihail Voevod, și Doamna Florica, fata răposatului lu Mihail Voevod, scris-am această carte a noastră ca să aibă știre toți Domnii, carii va dărui Dumnezeu cu domnia moșiei noastre Țărei Rumânești și toți boiarii Țărei și mari și mici și toți părinții vlădici și egumenii și preuții și toți creștinii, că de demult a avut usărdie și văeștanie părintele nostru răposatul Mihail Voevod împreună cu noi cătră sfănta beseareca deîn Șcheai de lângă cetatea Brașovului ce iaste hramul uspeniii preacistei vțe și a lui sveti [sfântului] Nicolae, ca să întărim și să miluim acest sfănt hram pentru sufletele noastre și ale părinților noștri, cum au întărit și au miluit și alți Domni creștini ce-au fost nainte de noi și ca să fim și noi ctitori la această sfântă besearecă cum au fost și alți Domni și ctitori.

Dirept aceia cu față luminată și cu inimă curată cu tot sufletul și cu toată vrerea noastră noi am miluit și am dăruit priacistii vțe și lui sveti Nicolae satul anume Micșeneștii deîn județul Ilhovului de lângă Gherghița să fie al sfentei besearece ce este hramul preacistii și a lui sveti Nicolae în Schiai, lângă cetatea Brașovului, cu tot hotarul și cu toată ocina și deîn cânpu și deîn pădure și de apa și cu morile cu toate, și cu tot venitul, c-au fost sat al nostru de moșie, de l-am dat păntru sufletul părintelui nostru Mihail și păntru sufletele părinților noștri și păntru sufletele noastre și să fim și noi ctitori la acest sfănt hram ca și alți Domni și ctitori bătrâni ce-au fost ca să avem rugă și pomeană până în vecie și până ne va ținea Dumnezeu vița și pre noi […] și care se vor nevoi și se vor ispiti a surpa și a strica mila sveti besearece și pomeana aceasta a noastră ce-am faptu noi de bună voia noastră, au va fi Domn au vlădică au boiari au megiași au om săraci, pre acela să-l strice și să-l surpe Dumnezeu și să-l desrădăcinească de pre pământ și pre el și pre feciorii lui și pre toată ruda lui și să-i stea părăși înaintea lui Dumnezeu preacista și sveti Nicolae și rugăciunea aceștii sfinte beseareci și în acest viac și în cela ce va să fie și să fie prăclet și afurisit întăiu de sfănta troiță […]

După aceștia mulți șchiai, mai mult de o sută de bărbați și mueri, mărturisim și noi mai vârtos cu sufletele noastre și cu pecețile noastre de credință. Și s-au scris această carte în cetatea Brașovului. Văleat ot săzdanie miru 7110. A ot rojdstva Hsva 1602 mesița Septemvrie 28 dnii. Pis az pop. Neagoslav ot varoș ot Floci.

Io Nicola Voevoda.”

Sursa transcrierii: I. Lupaș, Documente istorice transilvane, Vol. I. 1599-1699, Cluj, 1940.
Sursa foto: I. Bianu, N. Cartojan, Album de paleografie românească (scriere chirilică), București, 1926 (pe Dacoromanica).

Post Navigation