Tipărituri vechi

românești sau despre români

Archive for the tag “Bănulescu-Bodoni”

Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, Pastorală în contra beției, Chișinău, 1819

Foaie volantă. Rusește și românește

Foaie volantă. Rusește și românește

Cu mila lui Dumnezeu, smeritul Gavriil al Preasfințitului Îndreptătoriului Sinod, Cilen și Exarh, Mitropolitul Chișinăului și Hotinului.

Tuturor celor ce sânteți în Eparhia noastră din tagma duhovnicească: preoților, diaconilor, și țărcovnicilor, dar și milă vă ceriia de la Începătoriul Păstorilor, și Mântuitoriul nostru Iisus Hristos, iară de la Smereniia Noastră Arhierească Blagoslovenie vă trimitem.

Înfricoșata întâmplare, pentru care vi să vestește voao acum în ucazul Preasfântului Îndreptătoriului Sinod, și care s-au întâmplat din pierzătoarea patimă a beției, cu bună seamă aduce în uimire mințile și inimile voastre. Fiind întunecat cu bețiia, slujitoriul Sfintei Biserici, au omorât cu mâna sa, și pre cine? Pre însuși soțiia lui. Ah! Înțălegeți din această jalnică întâmplare, slujitorii Bisericii! Înțălegeți, zic, cât sânt de cumplite rodurile beției! Cât este de pierzătoriu lucru, a să da la patima ei! Cunoașteți, încât de strașnică prăpastie, de Dumnezeu urâtul acest păcat […]”

Sursa: Demir Dragnev, Ion Gumenâi, Paleografia slavo-română și româno-chirilică, Chișinău, 2003

Liturghie, Chișinău, 1815

„Întru slava Sfintei, ce-i de o Ființă, de Viață Făcătoarei și nedespărțitei Troițe, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfintului Duh. Cu porunca prea Blagocestivului Singur Stăpânitoriului Marelui Domnului nostru Împăratului Alexandru Pavlovici, a toată Rossiia [urmează membrii familiei împăratului]”

„Cu mila lui Dumnezeu, Smeritul Gavriil Exarh Mitropolit Chișinăului, și Hotinului.

Tuturor celor ce vor ceti aciastă Păstorească a Noastră Învățătură, Blagoslovenie Cerească le cerem de la Începătoriul Păstorilor, și Mântuitoriul nostru Ii[su]s H[risto]s.

Din Pronia celui prea Înalt încredințăndu-să colo povățuirea Pravoslavnicei Biserici a Oblastei Bassarabii, după neaparata Păstoreasca datorie, nu încetăm a pune pre cât să poate , în bună orănduială aciastă Sfintă Biserică, și pre slujitorii ei.

Între multe alte cuvincioase așăzări care am cunoscut a fi trebuință spre a să pune mai cu deadinsul în lucrare. Înștiințându-ne că Bisericile într-aciastă Oblastie, într-altele, sânt lipsite și de cărțile trebuincioase, ne-am silit a așăza Tipografie, în Mitropolia Eparhii noastre, ce este în Chișinău, pentru a căruia punere în lucoare căștegând Blagoslovenia Prea Sfintului îndreptătoriului Sinod a toată Rossiia, iată că întâiu cia mai trebuincioasă Bisericilor carte, de care într-aciastă Eparhie este prea mare lipsă, Slujebnicul, care în limba Rumânească să zice Liturghie, cu ajutoriul lui Dumnezeu o am tipărit-o, urmând întru toate întocma tălmăcirei

Slavenești, și așăzării Liturghiilor ce să tipăresc în Rossiia, pe care noi din cele Slavenești îndreptându-o, cât s-au putut mai bine, am adaos-o cu Sinaxariul celor 12 luni cu toate prochimenile trebuincioase preste tot anul, și cu alte folositoare învățături spre povățuirea Preoților, care învățături în cele mai denainte tipărite Rumânește Liturghii, nu să află.

Drept aceia de trebuință am socotit a arăta aicea de obște la toți, iară mai ales Preoților carii slujesc în limba Rumânească, că aflând într-aciastă Liturghie oareși care cuvinte într-alt chip tălmăcite, nu precum să află în cele mai denainte Rumânește  tipărite Liturghii, să nu se mire de aciasta, nici să socotească a fi greșală, ci mai vârtos să știe, că iaste îndreptare celor mai înainte făcute grașale: pentru că noi n-am socotit cu cuviință a urma greșalelor, ce le-au făcut alți tălmăcitori, ori pentru neștiința limbii, sau pentru necunoștința tâlcuirii Dumnezeești Liturghii, ori siindu-să a schimba vechile greșale metahirisite de atâta mulțime de vreme […]”

Sursa imaginilor: http://www.dacoromanica.ro/

Ceaslov, Chișinău, 1817

”Întru Slava Sfintei, ce-i de o Ființă, de Viață Făcătoarea și Nedespărțitei Troițe, a Tatălui, și a Fiului, și a Sfintului Duh. Cu porunca Prea Blagocestivului Singur Stăpânitoriului Marelui Domnului Nostru Împăratul Alexandru Pavlovici a toată Rossia [urmează membri ai familiei țarului]”

”[…] Iară cu blagoslovenia Prea Sfintului Îndreptătoriului Sinod, și a Preaosfințitului Gavriil Exarh Mitropolit Chișinăului și Hotinului, s-au tipărit cartea aceasta ce să numeaște Ceasoslov, în Exarhiceasca Tipografie a Bassarabiei, ce să află în Sfinta Mitropolie a Chișinăului și a Hotinului în Chișinău.”

”Înștiințare

Ceasoslovul, care să zice Mare, pentru că cuprinde în sine mai multe din cele obicinuite de pravoslavnicii Creștini cătră Dumnezeu Slavoslovii, și rugăciuni. Iată că pentru trebuința nu numai cea Bisericească, ci și pentru trebuința fiește căruia pravoslavnic Creștin, cu agiutoriul lui Dumnezeu, s-au tipărit acum precum să vede, în Exarhiceasca Tipografie a Mitropoliei Chișinăului, după așăzarea Ceasoslovului Slavenesc, ce să întrebuințază în pravoslavnicele Biserici a Înpărăției Rossiei, îndreptat, și adaos neasemănat mai mult, decât cel tipărit mai înainte în Iași la anul 1757.

În Sinaxariul acestui Ceasoslov la cele scurte arătări a vieții fiește căruia sfint, și ale altor minuni, care să însemnează într-însul, s-au pus anii de la Adam, căci așa s-au găsit și în Ceasosloavele Slavenești, din care s-au tălmăcit mai înainte Rumănește acesta.”

”Insemnare de cele ce să află întru această sfintă carte”(Cuprins)

Gravura intrării Maicii Domnului în biserică

”Fecioara astăzi înainte stă în Biserică, și înpreună cu cetele sfinților nevăzut să roagă lui Dumnezeu pentru noi: Îngerii cu noi Arhiereii i să închină, Apostolii și cu Prorocii săltează, că pentru noi Născătoarea de Dumnezeu roagă pe veacinicul Dumnezeu.”

Sursa imaginilor: http://www.dacoromanica.ro/

Consultați alfabetul chirilic românesc

Post Navigation