Tipărituri vechi

românești sau despre români

Archive for the tag “Alexandru Ioan Cuza”

Despre alegerea lui Al. I. Cuza ca Domn al Moldovei, în Gazeta Transilvaniei

„Moldova. O.d.P. a fost cea dintâie gazetă din Viena care a publicat alegerea lui Alexandru Cuza de Domn al Moldovei. Știrea telegrafică răpezită din Iași la Viena și publicată în numitul jurnal sosi la noi (în Brașov) dintr-odată cu scrisori din Galați, care cuprindea aceeaș știre; eară scrisori din Iași nu ne sosiră nici până astăzi în 25 (13) ianuarie, din causă că aceleaș vin numai a zecea zi.

Persoana și calitățile nou-alesului Domn al Moldovei, sau adică biografia M. Sale o vor descrie alții, carii o cunosc pe deplin. Aici fie destul a însemna numai atâta, că Alexandru Cuza e de viță curată român, că răposații tată-său și unchiu-său au îmbrăcat posturi însemnătoare în țeară, anume Grigorie Cuza fu ministru bisericesc sub gubernul trecut; eară apoi toți Cuzeștii au fost patrioți buni și iubitori de științe. Domnul Alexandru Cuza este bărbat în vrâstă cam de 40 ani, văduv, soldat din creștet până-n tălpi, totodată însă trecut prin un curs sistematic de științe. M. Sa sub domnia răposatului Grigorie Ghica ajunsese la rang de colonel, eară pe cât a stătut Vogoridis caimacamul turcesc, A. Cuza era pârcălab, adică administrator civil și militar (după semnificăciunea veche a cuvântului pârcălab) la Galați, din care post însă a fost constrâns a-și da odată dimisiunea, pe când cu intrigile alegerilor divanului ad-hoc, casoate apoi de cătră puteri. Din 66 alegători s-au înfățișat pe 5 ianuarie (vechiu) numai 49; din 49 voturi a câștigat Alexandru Cuza 48, a lipsit adică numai votul său propriu. Descriere mai pe larg a alegerilor și a țerimoniei de istalare vom reproduce după isvoară oficiale.”

Sursa : Biblioteca Digitală BCU Cluj

Proclamația lui Al. I. Cuza cu prilejul alegerii sale ca Domn al Moldovei (5 ianuarie 1859)

Proclamatia lui Cuza, domn al Moldovei, 1859„Principatele-Unite Moldova și Valahia
Noi Alexandru-Ioan I. Cu mila lui Dumnezeu și voința națională Domnu Moldovii.

La toți de față și viitori Sănătate!

Voința nației prin legiuitul ei organ, Adunarea electivă, Ne-au ales Domn Moldovii! Suindu-ne pe tron cu numele de ALEXANDRU IOAN I, cea întăi datorie a Noastră este de a Ne adresa cătră Voi, iubiților compatrioți, de a Vă dori pace și fericire și de a Vă spune care sănt cugetările și țintirile Noastre.

Înainte de a Ne sui pe tronul la care Ne-au chiemat încrederea Nației, Noi, în fața adunării, am făcut următoriul giurământ:

Giur în numele Prea Sfintei Treimi și în fața Țării mele că voiu păzi cu sfințănie drepturile și interesele Patriei, că voiu fi credincios constituției în textul și în spiritul ei, că în toată Domniea mea voiu privighie la respectarea legilor pentru toți și în toate, uitănd toată prigonirea și toată ura, iubind deopotrivă pre cei ce m-au iubit și pre cei ce m-au urât, neavând înaintea ochilor mei decăt binile și fericirea nației Romăne. Așa D-zeu și compatrioții mei să-mi fie întru ajutor!

Acest giurămănt arată linia de purtare ce avem a păzi în Domnia Noastră. Guvernămăntul Nostru va fi în toată puterea cuvăntului guvernămăntul precum îl vrea, precum îl statornicește convenția închietă în 7/19 Avgust 1858 între Înalta Poartă Otomană și Puterile garante drepturilor Patriei noastre. Vom fi Domn Constituțional!

Vom respecta toate drepturile Adunării elective și toate stăruințile Noastre vor avea de țel desvoltarea nouelor instituții ce Ne-au recunoscut Evropa, și adevărata și temeinica punere în lucrare a reformelor cerute de citata convenție […]”

Sursa foto: Expoziție temporară de la Muzeul Unirii din Iași (24 Ianuarie 2016).

Cuvântul adresat de M. Kogălniceanu lui Al.I. Cuza cu ocazia alegerii sale ca Domn al Moldovei (5 ian. 1859)

Cuvant adresat de Kogalniceanu, 1859„Cuvănt adresat în sinul Adunărei Elective a Moldovei Înălțimei Sale Alexandru Ioan I după alegerea Sa de Domn Moldovei în zioa de 5 Ianuarie 1859, și rostit de D.M. Kogălniceanu, Deputat Orașului Focșanii.

Măriea ta!

După una sută cinci zeci și patru ani de dureri, de umiliri și de degradare națională, Moldova au reintrat în vechiul seu drept, consfințit prin capitulațiile sale, dreptul de a-și alege pre capul seu, pre Domnul.

Prin înălțarea ta pe tronul lui Stefan cel Mare, s-au reînalțat însuși naționalitatea romănă. Alegăndu-te de capul seu, neamul nostru au vroit să înplinească o veche datorie cătră familia ta, au voit să-i răsplătească sângele strămoșilor tăi vărsat pentru libertățile publice. Alegându-te pre tine Domn în țeara noastră, noi am vroit să arătăm lumei aceea ce toată țeara dorește: la legi noue om nou.

O Doamne! mare și frumoasă îți este misia; constituția din 7 (19) Avgust ne însemnează o epohă nouă, și Măria ta ești chiemat să o deschizi! Fii dar omul epohei; fă ca legea să înlocuiască arbitrariul; fă ca legea să fie tare, ear tu, Măria ta, ca Domn, fii bun, fii blând, fii bun mai ales pentru acei pentru carii mai toți Domnii trecuți au fost nepăsători sau răi!

Nu uita, că dacă cinci zeci de deputați te-am ales Domn, însă ai să domnești peste doue milioane de oameni! Fă dar, ca domnia ta să fie cu totul de pace și de dreptate. Împacă patimile și urile dintre noi; și reîntroduce în mizlocul nostru strămoșiasca frăție.

Fii simplu, Măria ta, fii bun, fii Domn cetățean; urechea ta fie pururea deschisă la adivăr, și închisă la minciună și lingușire.

Porți un frumos și scump nume, numele lui Alexandru cel Bun. Să trăiești dar mulți ani, ca și dănsul; să domnești ca și dănsul, și fă, o Doamne, ca prin dreptatea Europei, prin disvoltarea instituțiilor noastre, prin simtimentele tale patriotice, să mai putem agiunge la acele timpuri glorioase ale nației noastre, cănd Alexandru cel Bun zicea ambasadorilor împăratului din Bizanția că: Romănia nu are alt ocrotitoriu decăt pre Dumnezeu și sabia sa!

Să trăiești Măria ta!

Tipografiea Buciumului Roman.”

Sursa: Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” din Vaslui.

Post Navigation